विभिन्न देशहरुबाट आयात भई नेपालमा उपलब्ध हुने सबै प्रकारका नयाँ मेडिकल उपकरण तथा सामग्रीहरु यहाँ उपलब्ध छन ।